Przedszkole realizuje cele i kompetencje określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie a w szczególności  podstawie programowej wychowania przedszkolnego i wybranego programu wychowania przedszkolnego.